Prijava radova

Radovi se prijavljuju  u obliku sažetaka. Sažetci se primaju isključivo u elektronskoj formi putem slanja na e-mail adresu: radmila.maricic@smarttravelpco4.rs

Pravila za prijavu sažetaka:

  1. Sažetke treba pisati u programu Word for Windows, font Times New Roman ili Arial, veličina 11.
  2. U prostoru za prijavu sažetka prvo napisati naslov koji se piše malim slovima, osim prvog slova na početku, izbegavati skraćenice u naslovu.
  3. Imena autora i koautora pišu se inicijalom imena i prezimenom. Prvi autor je ujedno i autor koji će prezentirati rad.
  4. U nastavku navesti institucije , mesto gde je rad radjen, teefon i e-mail adresu.
  5. Tekst sažetka treba da sadrži 5 dela: Uvod, cilj, metode rada, rezultate i zaljučak. U tekstu ne nevoditi reference.
  6. Tekst sažetka ne može biti duži od 350 reči.
  7. Navesti način prezentacije rada: Poster ili usmeno saopštenje
Rok za prijem sažetaka je 5. Maj 2018. godine

 

 

 

 

 

 

   
Copyright © 2008. Udruženje Internista Srbije, dizajn: City Marketing Centar