Uputstvo za pisanje rada

 
   
 

Opšta upustva

 

Tekst rada kucati u programu WORD, Latinicom, sa dvostrukim prevodom, isključivo fontom Times New Roman i veličinom slova 12 (12Pt). Posle svakog znaka interpukcije staviti samo jedan prazan karakter. Ako se u tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti font Symbol.

Radove slati isključivo na srpskom jeziku, osim sažetka rada koji je na engleskom jeziku.

Radove slati putem elektronske pošte na adresu ( email: info@uis.org.rs)

Rad mora da sadrži:

 1. Naslovna strana

Na prvoj stranici treba navesti sledeće:

 • Naslov rada
 • Puna imena i prezimena autora( bez titula)
 • Zvaničan naziv ustanove u kojima autori rade i mesto i to redosledom koji odgovara indeksiranim brojevima autora.
 • Ukoliko je rad saopšten na nekom stručnom sastanku, navesti naziv sastanka , kao i mesto i vreme održavanja.
 • Na dnu stranice navesti ime i prezime, adresu za kontakt i email adresu , jednog od autora radi korespodencije.
 1. Sažetak ( abstrakt)

Sažetak, na posebnom listu na engleskom jeziku, do 500 reči, u prikazima slucajeva do 200, na kraju sažetka navesti 2-6 ključnih reči.Sažetak mora da sadrži : uvod, cilj rada, metod rada, rezultate i zaključak.

 1. Tekst

Tekst originalnog rada mora da sadrži: uvod,cilj rada, metodologiju, rezultate, diskusiju, zaključak , litreaturu.

Prikaz bolesnika : uvod, prikaz bolesnika, diskusija, literatura. Ne treba koristiti imena bolesnika, inicijale ili brojeve istorija bolesti.

Za nazive lekova koristiti isključivo generička imena.

 1. Literatura

Korišćenu literaturu otkucati na posebnom listu iza teksta. Reference numerisati rednim arapskim brojevima prema redosledu navodjenja u tekstu.Broj referenci ne bi trebalo da bude veći od 30.

 1. Legende za slike, grafikone, tabele

Legende za slike poslati na posebnom listu, na kraju rada iza literature.
Grafikone poslati na posebnom listu, redni broj i naslov se pišu iznad grafikona.
Tabele poslati na posebnom listu, redni broj i naslov se pišu iznad tabele

 

Obim rukopisa: Celokupni rukopis rada mora iznositi za originalni rad , do 5000 reči, za prikaz bolesnika do 2000 reči.

Propratno pismo: Uz rad obavezno poslati propratno pismo , koje treba da sadrži:

 • Izjavu da rad nije predhodno publikovan i da nije podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu
 • Izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi koautori .

Slanje rada: Rukopis rada i svi prilozi uz rad dostavljaju se putem emaila : info@uis.org.rs

 
Copyright © 2008. Udruženje Internista Srbije, dizajn: City Marketing Centar